Adres do korespondencji:

Elektrim-Megadex S.A.
ul. Adama Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

tel.: (022) 56 05 788
fax.: 022 432 70 57
email: sekretariat@emsa.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrim-Megadex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 32649, NIP 5271030820, REGON 010902338, e-mail: sekretariat@emsa.pl.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz nawiązaniu kontaktu z Elektrim-Megadex S.A.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom, których usługi są niezbędne do wykonania umowy, tj. podmiotom zapewniającym techniczną obsługę serwisu.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do czasu realizacji celu określonego w przesłanej korespondencji lub zgłoszenia żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Elektrim-Megadex S.A. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.