Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 29 września 2020 roku