O FIRMIE „ELEKTRIM-MEGADEX” S.A.

Geneza Spółki „Elektrim-Megadex” S.A. sięga początków działalności Spółek: „Elektrim” S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwa Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych „Megadex” S.A. z siedzibą w Warszawie.

„Elektrim” S.A. od chwili powstania – w 1945 roku do 1989 roku był wyłącznym eksporterem i importerem w dziedzinie urządzeń energetycznych. Na początku lat siedemdziesiątych do Spółki „Elektrim” S.A. przeniesiony został eksport kompletnych elektrowni.

Spółka „Elektrim” S.A., jako eksporter kompletnych elektrowni zajmowała się wyłącznie sprawami finansowymi i handlowymi, a całą stronę techniczno – organizacyjną (przygotowanie oferty technicznej, projektowanie, kompletacje dostaw, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji) prowadziło – od 1976 roku – specjalnie w tym celu powołane Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych „Megadex” SA, w skrócie „Megadex” S.A. (Oba przedsiębiorstwa: Elektrim S.A. i Megadex S.A. – do 1989 r. wyeksportowały wyposażenie elektrowni o łącznej mocy ponad 12 000 MW, w tym ponad 6 000 MW w systemie „pod klucz”).

Po zlikwidowaniu monopolu państwowego w handlu zagranicznym oba przedsiębiorstwa (Elektrim S.A. – od 1991 r. spółka prywatna i Megadex S.A. – od 1992 r. jednoosobowa spółka Skarbu Państwa) rozpoczęły samodzielne działania w domenie należącej do drugiego partnera, tzn. „Elektrim” S.A. rozpoczął działalność w zakresie realizacji obiektów energetycznych, a „Megadex” S.A. w dziedzinie obsługi handlowej i finansowej.

Sytuacja na polskim rynku, w tym pojawienie się konkurencji, doprowadziło do powstania koncepcji połączenia „Megadex” S.A. i Biura Energetyki „Elektrim” S.A., której jednak nie udało się zrealizować. Jako kompromis, aktem notarialnym Rep. A nr 19404/94 z dnia 18.10.1994 roku powołano spółkę „Elektrim – Megadex” S.A., w której „Elektrim” S.A. objął 49 % kapitału akcyjnego, a „Megadex” S.A. 47 % kapitału akcyjnego.

Spółka „Elektrim – Megadex” S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 30 grudnia 1994 r., pod numerem RHB 42611 i przejęła realizację wszystkich kontraktów w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska, zawartych przez Spółkę „Elektrim” S.A..

W ramach dalszych przekształceń w Grupie Elektrim, w 17 listopada 1997 r. Spółka „Elektrim” S.A. przejęła kontrolę kapitałową nad spółką „Elektrim-Megadex” S.A. odkupując pakiety akcji należące do pozostałych akcjonariuszy, stając się właścicielem 100% kapitału akcyjnego Spółki, a następnie Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniono nazwę firmy Spółki z: „Elektrim-Megadex” S.A. na: „Elektrim-Energetyka” S.A. Nowa nazwa firmy została wpisana do rejestru handlowego 22 grudnia 1997 roku.

Rozszerzoną działalność w zakresie energetyki i ochrony środowiska, już jako samodzielny podmiot gospodarczy, który przejął od Elektrim S.A. całe Biuro Energetyki, łącznie z personelem oraz wszystkie dotychczasowe działania Spółki „Elektrim” S.A. w sektorze energetycznym i ochrony środowiska w kraju i za granicą, Spółka „Elektrim-Energetyka” S.A. rozpoczęła z dniem 01.01.1998 roku.

Następnie, w związku z tym, że zakres działania Spółki „ Elektrim – Energetyka” S.A. niemalże w całości pokrywał się z zakresem działania „Megadex” S.A. (Spółki, w której „Elektrim” S.A. posiadał 75% kapitału akcyjnego – po odkupieniu 14 maja 1997 r. od Skarbu Państwa pakietu akcji), w celu wyeliminowania wzajemnej konkurencji dwóch spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej oraz zwiększenia efektywności działania Elektrimu w branży energetycznej – Zarząd Elektrim S.A. podjął decyzję o fuzji „Elektrim-Energetyka” S.A. i Megadex S.A..

Fuzja została dokonana na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Elektrim – Energetyka” S.A. 30 września 1999 r. (Akt not. Rep. A nr 10001/99), na którym podjęto następujące uchwały o:

  • połączeniu Spółki „Elektrim – Energetyka” S.A. z Przedsiębiorstwem Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych „Megadex” S.A. w drodze przejęcia Spółki PROEiP „Megadex” S.A. przez Spółkę „Elektrim – Energetyka” S.A.
  • podwyższeniu kapitału Spółki „Elektrim – Energetyka” S.A. o kwotę 14.953.290zł do łącznej kwoty 26.953.290zł.
  • zmianie nazwy firmy: „Elektrim – Energetyka” S.A. na „Elektrim – Megadex” S.A.

Zmiany w rejestrze handlowym Spółki dokonane zostały na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy 2 listopada 1999 roku.

Do KRS Spółka „Elektrim – Megadex” S.A. została wpisana/przerejestrowana w dniu 02 sierpnia 2001 roku, pod numerem KRS 0000032649.

Akcjonariuszami Spółki „Elektrim – Megadex S.A. niezmiennie pozostają:

ELEKTRIM S.A. – 98,7%

Skarb Państwa – 1,1%

osoby fizyczne – 0,2%