INFORMACJE O SPÓŁCE „ELEKTRIM – MEGADEX” S.A.

1. DANE O SPÓŁCE.

Spółka „Elektrim – Megadex” S.A. („Spółka”) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2001 roku pod numerem KRS 0000032649. Ma nadane numery identyfikacyjne:

  • REGON 010902338,
  • NIP 527-10-30-820.

Adres siedziby: 01-625 Warszawa, ul. A. Mickiewicza 63.

2. STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO SPÓŁKI.

Kapitał akcyjny wynosi 26.953.290,00 zł tj. 26.953.290 akcji o wartości nominalnej 1,00zł
każda akcja, w tym: 3.000.000 akcji serii „A”, 9.000.000 akcji serii „B” i 14.953.290 akcji serii „C”

Akcjonariuszami Spółki są:

  • ELEKTRIM S.A. – posiada 26.601.833 akcje „imienne”, co stanowi 98,7% kapitału akcyjnego
  • SKARB PAŃSTWA – posiada 296.067 akcji „imiennych”, co stanowi 1,1% kapitału akcyjnego
  • OSOBY FIZYCZNE – posiadają 55.390 akcji „na okaziciela”, co stanowi 0,2% kapitału akcyjnego

————————————————————————————————-

OGÓŁEM: 26.953.290 akcji, co stanowi 100%.

3. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

ZARZĄD

Zarząd jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Aneta Lato-Żuchowska.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Elektrim – Megadex S.A. funkcjonuje w trzyosobowym składzie:

  • Pan Janusz Kaliszyk
  • Pani Agnieszka Nowakowska
  • Pan Tomasz Jóźwik

Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje Pan Janusz Kaliszyk.